Om BELIVS

Verklig nytta skapas när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter inom energieffektivisering. Det är innovationsklustret BELIVS – mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Elanvändningen för livsmedelslokaler behöver sjunka. EU har nationella energi- och miljömål om energieffektivisering. Målarbetet stödjs av Energimyndigheten och 2011 startar de tillsammans med aktörer inom livsmedelslokaler samt professionella kök, Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, BELIVS. Idag har antalet intressenter och aktörer ökat ytterligare, så 2015 utvecklas BELIVS vidare till att även vara ett innovationskluster. BELIVS ska hjälpa Sverige att nå de energimålen som är uppsatta.

BELIVS finansieras av Energimyndigheten (Projektnr 41295-1).

Om BELIVS Innovationskluster

Om BELIVS: BELIVS är till för alla intressenter inom området livsmedelslokalerInom BELIVS utbyts erfarenheter och kunskap. Nätverket är en naturlig mötesplats – för alla intressenter inom området livsmedelslokaler (där mat förvaras, tillagas, äts och köps) –  för samarbete och kunskapsbyggande för energieffektivisering av livsmedelslokaler mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.

Det är BELIVS medlemmar som i första hand anger vilka behov av kunskap och utbyte som finns och som behöver tillgodoses. Tillsammans i BELIVS vill medlemmarna lära sig mer, prata gemensamma erfarenheter och arbeta med frågeställningar som alla medlemmar har nytta av. Alla som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i BELIVS är välkomna. Vill du bli medlem? Kontakta oss för att få reda på mer.

Kärnan i nätverket av medlemmar består av beställargruppens medlemsföretag inom livsmedelslokaler som har ett stort engagemang för energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Utvecklings- och demonstationsprojekten visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten. BELIVS ökar kunskapen, tydliggör och demonstrerar praktiskt i verklig miljö. BELIVS har också den viktiga uppgiften att föra ut erfarenheterna från projekt och demonstrationsexempel till hela livsmedelskedjan. Via BELIVS ställs krav samt utbildas energieffektiva beställare för att föra ut energi- och kostnadseffektiva system och produkter snabbare på marknaden.  Energimyndigheten har en långsiktig förhoppning om fler energieffektiva livsmedelslokaler genom BELIVS arbete. En ambition som delas med beställargruppen samt forskarna. Klicka här för att se exempel på vad BELIVS bidragit till.

Resultaten och erfarenheterna av projekten publiceras på BELIVS webbplats och är kostnadsfria att ta del av. BELIVS är – för Energimyndigheten likväl som för medlemmarna och forskarna – en katalysator, möjliggörare och kunskapsbank samt ett verktyg till verklig nytta för hela livsmedelsbranschen.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php