Många lysande idéer på BELIVS-möten

ledbulb_red_200pxMånga intressanta diskussioner och presentationer samt många lysande idéer har kommit fram på de två BELIVS-möten kring temat belysning som genomfördes i Borås. Verklig nytta skapas verkligen när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter och utbyter erfarenheter och kunskap.

 

Beställargruppsmöte med studiebesök

Många lysande idéer på BELIVS-möten: Rundvandring i butiken, i bakgrunden kylar med dörrar
Rundvandring i butiken, i bakgrunden kylar med dörrar
Många lysande idéer på BELIVS-möten: I bakgrunden syns butikens solcellsanläggning som i veckan satts i drift. Medlemmar från BELIVS Innovationsklustret vill se fler solceller på butikernas tak framöver.
I bakgrunden syns butikens solcellsanläggning som nyss satts i drift. Medlemmar från BELIVS Innovationsklustret vill se fler solceller på butikernas tak framöver.

På onsdagen den 21 september var det möte för Beställargruppen som även innehöll ett mycket uppskattat och givande studiebesök i en butik i Borås.

En rundtur gjordes i butiken som även tillagar och packeterar cirka 900 portioner mat per dag. Butiksägarna har arbetat aktivt för att minska energibehovet och många energieffektiva åtgärder förevisades. Man har exempelvis installerat dörrar på kylarna för mejeri, charkuterier och färdiglagad mat samt installerat effektiva luftridåer vid entréerna.

Samma vecka som studiebesöket gjordes sattes den installerade solcellsanläggningen i drift på butikens tak. Förutom att vara mer eller mindre självförsörjande av värme i butiken produceras nu även el via solceller som exempelvis kan användas till driften i butiken. På ena fotot syns i bakgrunden en del av solcellsanläggningen. Butiken räknar med att anläggningen med sina 850 m2 solceller kommer att vara avbetald inom drygt 10 år. Beställargruppen var eniga om att de vill se fler solceller på butikernas tak framöver.

Medlemsmöte

Torsdagen den 22 september – anordnade sedan BELIVS ett medlemsmöte för sina medlemmar innehållande ett seminarium om belysning och ett efterföljande projektutvecklingsmöte med temat belysning.

Syftet med medlemsmötet var att öka dialogen, förståelsen och kontakten mellan aktörerna. Vid medlemsmötet deltog beställare, myndighet (Energimyndigheten) och leverantörer som delade med sig av sina tankar. Till mötet var gäster – denna gång belysningsbranschen – inbjudna för att samverka med BELIVS. Belysning är viktigt för medlemmarna i BELIVS, då denna utgör en stor andel av elenergin och således en hög kostnad för butiken.

Målet med mötet var att lyfta fram ytterligare möjligheter och eventuella hinder liksom att diskutera vilken utveckling och projekt som behövs för att nå ännu längre i energieffektiviseringen i livsmedelslokaler – här har belysning en mycket viktig roll. BELIVS är en katalysator, möjliggörare och kunskapsbank samt ett verktyg till verklig nytta för hela livsmedelsbranschen.

LED-belysning sparar mycket energi

En betraktelse från de två dagarna är att smart styrning av belysningen (t ex genom dagsljussensorer i butiken och rörelsestyrd belysning) kan vara en nyckel till att få en bra belysning och besparing, men också en stor utmaning. Den smarta styrningen av belysningen, med eller utan dagsljus, är dock ett bra sätt att spara energi.

En annan intressant betraktelse är att om man minskar allmänbelysningen, så ställer ögat snabbt om vilket gör att övrig belysning inte behöver vara så stark. Att byta till ljusa tak och golv minskar också behovet av belysning.

Ytterligare en betraktelse är att LED-belysning verkligen sparar mycket energi – speciellt i kyl- och frysdiskar. En av medlemmarna redovisade ett intressant räkneexempel: Om man byter ut befintlig traditionell belysning till LED-belysning så ger det en 133-procentig (!) besparing. Vid en besparing med 45 W i direkt el till belysning, så gör det minskade kylbehovet – LED-belysningen värmer inte kyl- och frysdiskarna på samma sätt som traditionell belysning gör – att den totala besparingen blir hela 60 W.

Den stora fördelen med LED är att man kan integrera ljuset och få det precis där man vill ha det. Brandrisken är också betydligt lägre för LED-belysning jämfört med traditionell belysning. De problem man har sett i samband med byte till LED-belysning har haft att göra kvalitetsproblem på många drivdon i LED-lampor, vilket gjort att säkringar löser ut och att besparingar kan utebli.

Det var också mycket diskussioner om vad man bör tänka på vid införande av LED-belysning vad det gäller bl a ljuskvalitet, färgtemperatur och avbländning. Alla var synnerligen överens om att energibesparing inte får ske på bekostnad av minskad försäljning.

Under seminariet framkom vikten av belysningens karaktär och att belysningsnivå på produkterna är mycket viktigare än belysningsstyrkor.

Lättare att ta beslut om man äger fastigheten

En annan betraktelse från de båda dagarna är att det är en fördel att äga fastigheten. Då är det mycket lättare att ta beslut eftersom man inte behöver förhandla med fastighetsägaren om en ”affärsmodell” som gynnar båda parter. Mot detta står det faktum att många butiker idag inte längre äger sina fastigheter.

En av medlemmarna i Beställargruppen berättade att de under de senaste åren sålt nästan alla sina fastigheter och idag istället hyr sina lokaler. Att inte äga butiksfastigheten kan medföra att det ibland blir tvister om vem som ska stå för olika investeringar – butiken eller fastighetsägaren. Incitament kan saknas för fastighetsägaren att göra investeringar som minskar butikens kostnader, och tvärtom. Ibland kan det dock vara värt för butiken att göra investeringar som egentligen fastighetsägaren borde ta, t ex att byta ut allmänbelysningen, eftersom det sparar så mycket energi som innebär minskade kostnader i drift av butiken.

I ett annat fall som en av medlemmarna i Beställargruppen lyfte fram var man till och med tvungen att gå till domstol för att komma överens. Hyresgästen, som drev butiken, accepterade en hyreshöjning om de fick sälja sitt värmeöverskott till fastighetsägaren. Detta tyckte domaren var en acceptabel lösning, vilket gjorde att butiken själva fick bekosta en temperaturhöjande värmepump. Idag säljer butiken sitt värmeöverskott med vinst, eftersom de får mer betalt för försäljningen av värmeöverskottet än vad kostnaden är för hyreshöjningen. Återbetalningstiden för investeringen visar sig vara endast 3-4 år!

Vi kommer att diskutera mer om energisamarbeten på BELIVS nästa medlemsmöte i februari då E.ON i Hyllie är värd. Då diskuterar vi vidare angående vilka faktorer som initierar och driver samarbeten.

Stora fördelar med dörrar och luckor på kyl-och frysmöblerna

Att det är energismart att sätta dörrar och luckor på kyl- och frysdiskar för att stänga kylan inne där den ska vara är alla aktörer överens om. Har man dessutom gjort rätt och optimerat kylanläggnings drift utefter nya förutsättningar, så får man även ett bättre COP-värde och det görs inte heller lika många avfrostningar. Men det är lika intressant att få praktiska exempel på att och hur det faktiskt fungerar.

I en av butikerna som en Beställargruppsmedlem nämner så har antalet avfrostningar sedan man satt luckor på frysdiskarna minskat från tre avfrostningar per dygn till en avfrostning per vecka! En annan intressant aspekt med luckorna är att försmutsningen i frysdiskarna har minskat radikalt, vilket gör att frysdiskarna fungerar mer energieffektivt över tid. Man konstaterar också att det finns ett stort behov av att se över sin belysning – efter att man installerat dörrar och luckor på kyl- och frysmöbler – då det blir ändrade förutsättningar med eller utan dörr.

Lysande idéer

Vid projektutvecklingsmötet, som var mycket kreativt, föreslog deltagarna många bra projektidéer för att utveckla belysning. Fokus var på LED-lampor och styrning av belysning, kundupplevelse och utbildning till butiksägare.

Vi välkomnar fler lysande projektidéer och mer samverkan för att nå BELIVS mål. Så har du en lysande idé, så tveka inte att kontakta oss på belivs@sp.se.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php