Storköksworkshop nr 2 gav tre projektansökningar

Den 8 mars bjöd Belok och BELIVS in till workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök.Den 8 mars bjöd Belok och BELIVS in till ytterligare en workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök. Intresset för att delta på workshopen var mycket stort och närmare 60 personer deltog på det kreativa mötet – där mötet mellan olika aktörer och erfarenhetsutbyte var i centrum. Men också att ta till sig ny kunskap och ta fram idéer till gemensamma projekt – som ska minska energianvändningen i våra storkök och professionella kök.

Minst tre konkreta projektidéer kommer att resultera i projektansökningar (som är kopplade till Belok och BELIVS) till bland annat Energimyndigheten.

 • Energieffektiva frysrum – Genom labbtester ta fram en beskrivning av energieffektiva frysrum. I nästa steg bör en kravspecifikation tas fram.
 • Branschstandard för utvärdering av fettreduktionssystem – En testmetodik för att ta fram en branschstandard för fettreducering i storköksventilationen
 • Framtidens Hem- och konsumentkunskapslokal – En modell för att ta fram framtidens Hem- och konsumentkunskapslokal i syfte att förändra dagens omoderna och slitna lokaler till modernt, funktionellt och energieffektivt.
Workshopsarbete med projekgenerering pågick under eftermiddagen.
Workshopsarbete med projektgenerering pågick under eftermiddagen. Foto: Ingela Qvirist, Qommunicera

 

Ett antal pågående eller avslutade förstudier och projekt presenterades under förmiddagen (se ”Presentationer av projekt och projektidéer” längre ned) medan projektdiskussioner (se ”Workshop med projektgenerering” längre ner) var i fokus under eftermiddagen. Länk till Sammanställning av samtliga projektidéer.

– Det är otroligt värdefullt att få träffa kollegor och leverantörer, säger Gisela Gavlin, enhetschef för kostenheten i Vänersborgs kommun. Någon kom till exempel med idén att vi borde energiutbilda våra kockar. Det är en jättebra idé för att bryta mönster och inte göra som man alltid har gjort.

Deltagarna kommer från olika discipliner och har olika bakgrund. Johannes Nilsson är nyanställd teknisk projektsäljare på Halton Food Service och var med för första gången.
– Vi inom ventilation kallas oftast in sist i projekten, när köksdesignen redan är klar och besluten fattade om var man ska placera maskinparken. När ventilationen kommer in sist kan flödet behöva skruvas upp rejält om maskinerna är olämpligt placerade sett till ventilation och energianvändning. Stekbord och grillar behöver till exempel mycket ventilation och för att få ett optimalt flöde bör de placeras intill en vägg.
– En bättre och tidigt samordning mellan beställare, köksdesigner och ventilationsleverantör skulle hålla ner kostnaderna för både hårdvara och drift.

Det finns idéer om fler projekt. Oberoende mätningar av utrustning diskuteras alltid flitigt och på workshopen hösten 2016 pratade man om en branschstandard för att undvika det krångliga förfaringssättet med EU-standarder.
– För oss beställare vore det oerhört värdefullt med oberoende mätningar, menar Gisela Gavlin. Det diskuteras men vi fastnar alltid på detaljer. Idag får vi utgå från beställarnas mätvärden och vi vet inte hur de har mätt och om mätvärdena är jämförbara med andra leverantörers.

Johannes Nilsson är intresserad av storköksdesign.
– Det skulle vara intressant med en designworkshop nästa gång, där beställare, storkökskonsulter och leverantörer av produkter får sätta sig tillsammans. Vi har sällan kunskap om varandras områden och då kan det bli fel.

Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok, saknar diskussionen om beteendets påverkan på energianvändningen:
– Storköken är unika i det tydliga mötet mellan människa och maskin. Hur ska man få med sig personalen i arbetet med energieffektiv hantering? Det skulle vara intressant att få med i något av projektförslagen.

Pia Tiljander, projektledare på RISE och i BELIVS Innovationskluster, uppmanade deltagarna att kontakta endera BELIVS eller Belok med projektidéer.
– Fortsätt att jobba på era projektidéer och hör av er till Belok eller BELIVS om ni behöver kontakt eller stöttning.

Nästa storköksworkshop planeras till hösten.

 

Presentationer av projekt och projektidéer

På förmiddagen presenterades projekt och projektidéer i syfte att inspirera i arbetet med projektgenerering på eftermiddagen. Presentationerna kommer att skickas ut till deltagarna i workshopen.

 • Beteendeförändring för energieffektiva storkök – Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management.
  Förstudien är ett resultat av workshopen som hölls i oktober 2016, där deltagarna diskuterade Ekokörkort som en jämförelse med det datakörkort som tidigare fanns inom det offentliga. Förstudien ska bland annat undersöka vad dagens utbildningar för storkökspersonal innehåller i form av energitänk och även vilka aktörer som finns inom utbildning och energi i storkök.
 • Energinyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker – Ulla Lindberg, RISE.
  Ett internationellt projekt där Sverige (RISE och KTH) samarbetar med Danmark och Holland. Syftet är att skapa energinyckeltal för butiker som kan öka kunskapen om energianvändningen i butiken. Projektet ska också beskriva hur butikers energi- och mätsystem ser ut idag, så att nyckeltalen kan utgå från det som går att mäta. http://heatpumpingtechnologies.org/annexes/51/
 • Framtidens Hem- och Konsumentkunskapslokal, Karin Höijer, Högskolan Kristianstad
  En projektidé för att utveckla framtidens Hem- och konsumentkunskapslokaler till moderna och funktionella lokaler. Behov ska inventeras och nya lösningar och modeller tas fram. 

Workshop med projektgenerering

På eftermiddagen genomfördes en workshop med projektgenerering som knöt an till de diskussioner som förts vid workshopen i oktober 2016. De projektidéer som kom fram där och då togs nu vidare för att göra dem mer konkreta.

Åtta grupper – som arbetade med i förväg bestämda ämnen – genererade nio idéer, varav minst tre kommer att resultera i projektansökningar (som är kopplade till Belok och BELIVS) till bland annat Energimyndigheten.

 • Energieffektiva frysrum – Genom labbtester ta fram en beskrivning av energieffektiva frysrum. I nästa steg bör en kravspecifikation tas fram.
 • Branschstandard för utvärdering av fettreduktionssystem – En testmetodik för att ta fram en branschstandard för fettreducering i storköksventilationen
 • Framtidens Hem- och konsumentkunskapslokal – En modell för att ta fram framtidens Hem- och konsumentkunskapslokal i syfte att förändra dagens omoderna och slitna lokaler till modernt, funktionellt och energieffektivt.

Länk till Sammanställning av samtliga projektidéer.

Utvärdering

Baserat på utvärderingen verkade alla generellt vara mycket nöjda med dagen. Alla tyckte att mötet och diskussionerna mellan olika aktörer inom energieffektiva storkök var mycket givande.

Ungefär hälften av deltagarna tyckte att det bästa med dagen var presentationerna av projekt och projektidéer. Nästan lika många uppskattade workshopen med projektgenereringen mest. De flesta ville ha något liknande upplägg på nästa möte.

Bland önskemålen till nästa möte fanns en mer djupgående presentation av ett relevant projekt och en workshop med ännu mer konkreta ämnen.

Vi tackar alla deltagare för att ni medverkade till skapa ett kreativt och givande möte och tar till oss era förbättringsförslag

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php