Avslutade aktiviteter

Alternativ till köldmediet R404A
R404A är idag vårt vanligaste köldmedium för butikskyla, men F-gasförordningen gör att R404A får säljförbud år 2019 och serviceförbud från 2020. Denna förstudie beskriver några alternativa lösningar för olika butikstyper. Läs mer i BELIVS-rapporten Alternativ till R404A


Val av luftfilter i butiker
Detta projekt har visat att relativt stora kostnadsbesparingar kan göras både avseende drift och underhåll (kostnader för driftel till fläktar och kostnader för filter). Läs mer i BELIVS-rapporten Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet.


Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök
Detta projekt visar på besparingspotentialen för energianvändning samt demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i professionella kök. Energiflödena på snabbmatsrestaurangen skiljer sig från vad man har sett i liknade studier från andra professionella kök. Läs mer i de två rapporterna Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang och Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Restaurangkök.


Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker
Denna förstudie har undersökt förutsättningarna för en frivillig, ej ackrediterad, certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker. Tanken är att resultaten från förstudien ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram. Läs mer i rapporten Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker.


Optimala kyltemperaturer
Ett sätt att minska matsvinnet kan vara att sänka temperaturen i kylkedjan så att temperaturerna blir optimala – från producent via transportör och butik till hushållen. Förstudien har utrett och belyst vilka konsekvenser det skulle kunna medföra i rapporten Optimala kyltemperaturer i Sveriges livsmedelsbutiker.


Energiåtervinning av smutsig luft
Energibesparingen i storkök, där många energikrävande apparater samsas på en begränsad yta, kan vara i storleksordning 500 kWh per m2 och år. Läs om förstudien och dess resultat i rapporten Värmeåtervinning av smutsig luft.


Plug-in jämfört med central kylanläggning
Läs om förstudien och dess resultat i rapporten Plug-in jämfört med central kylanläggning med en sammanställning av för- och nackdelar med hybriddiskar jämfört med centralkyla.


Beräkna bästa alternativet till R404A
Läs om projektet och dess resultat i rapporten Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker som visar både investeringskostnad och driftskostnad för alternativen.


Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering
Denna förstudie och rapport visar att energieffektivisering inte behöver vara dyrt – mycket kan göras snabbt och till en låg kostnad. Energieffektiviseringsprocessen kan delas upp i tre steg.


Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas
Läs om projektet och dess resultat i rapporten Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas. Projektet har bland annat tagit fram en ny svensk kylnorm för aggregat med brandfarliga köldmedier.


E-learningverktyget – Kloka handlare
Projektet gick ut på att producera en självinstruerande webbaserad utbildning – Den energikloka livsmedelsbutiken – för butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare.


För tidigare avslutade förstudier och projekt (innan 2015), se Förstudierapporter och Projektrapporter.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php