Avslutade aktiviteter

Optimala kyltemperaturer
Ett sätt att minska matsvinnet kan vara att sänka temperaturen i kylkedjan så att temperaturerna blir optimala – från producent via transportör och butik till hushållen. Förstudien har utrett och belyst vilka konsekvenser det skulle kunna medföra i rapporten Optimala kyltemperaturer i Sveriges livsmedelsbutiker.


Energiåtervinning av smutsig luft
Energibesparingen i storkök, där många energikrävande apparater samsas på en begränsad yta, kan vara i storleksordning 500 kWh per m2 och år. Läs om förstudien och dess resultat i rapporten Värmeåtervinning av smutsig luft.


Plug-in jämfört med central kylanläggning
Läs om förstudien och dess resultat i rapporten Plug-in jämfört med central kylanläggning med en sammanställning av för- och nackdelar med hybriddiskar jämfört med centralkyla.


Beräkna bästa alternativet till R404A
Läs om projektet och dess resultat i rapporten Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker som visar både investeringskostnad och driftskostnad för alternativen.


Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering
Denna förstudie och rapport visar att energieffektivisering inte behöver vara dyrt – mycket kan göras snabbt och till en låg kostnad. Energieffektiviseringsprocessen kan delas upp i tre steg.


Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas
Läs om projektet och dess resultat i rapporten Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas. Projektet har bland annat tagit fram en ny svensk kylnorm för aggregat med brandfarliga köldmedier.


E-learningverktyget – Kloka handlare
Projektet gick ut på att producera en självinstruerande webbaserad utbildning – Den energikloka livsmedelsbutiken – för butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare.


För tidigare avslutade förstudier och projekt (innan 2015), se Förstudierapporter och Projektrapporter.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php