Förstudierapporter

2020-02-28
FörstudierapportFörstudie_energioptimering_Belivs
Energi till kylar och frysar utgör en betydande andel av livsmedelsbutikers totala energianvändning. Denna förstudie visar bland annat att förutsättningarna skiljer sig bland annat beroende på storlek på butik. Stora livsmedelsbutiker har ofta kyla på tilluften sommartid medans det inte förekommer någon kyla i mindre butiker. Detta innebär att flera driftsfall bör undersökas.


2019-02-11
FörstudierapportBF21: Energi från hyresgästens kylsystem används i fastighetsägarens värmesystem – ett bidrag till ökad energieffektivisering
Förstudien har sett över olika aktörers perspektiv på hur en ökad energieffektivisering kan uppnås mellan hyresgäst och fastighetsägare avseende energiavtal eller energiöverenskommelse. Det kan leda till energieffektivitet, bättre nyttjande av energin och minskad miljöbelastning.


2019-02-04
FörstudierapportUtformning av kylsystem för butiker utifrån bästa tillgängliga teknik 
Syftet med den här förstudien är att undersöka tre olika systemlösningar för livsmedelskyla och hur de på bästa sätt skall konstrueras för att nå högsta möjliga energieffektivitet med fokus på den tekniska potentialen.


2018-03-21
Förstudierapport Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling
Denna förstudie som blev klar i februari 2018 konkretiserar hur ett kommande genomförandeprojekt ska läggas upp vad gäller teknisk lösning (mätning och applikation/gränssnitt) samt test och utvärdering.


2018-01-25
Förstudierapport – Alternativ till R 404A

Denna förstudie och rapport presenterar möjliga alternativ för att avveckla R 404A, eftersom R404A får säljförbud år 2019 och serviceförbud från 2020 – det idag vanligaste köldmediet i butiker, storkök och mindre livsmedelsindustri.


2018-02-15
Förstudierapport Beteendeförändring för energieffektiva storkök
Denna förstudie som blev klar i december 2017 har haft till syfte att utreda vad som görs på området utbildning och energi i storkök och vad som behövs för att nå mer energieffektivt beteende.


2017-12-20
Förstudierapport – SLUTRAPPORT Differentierade frystemperaturer i butikernas frysdiskar 43615-1

Målet med detta projekt är att  föreslå lämpliga livsmedel för och beräkna elbesparingen vid en höjning av frysförvaringstemperaturen från -18 till -12 °C i olika butikskoncept och nationellt.


2017-09-01
Förstudierapport – Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

Denna förstudie och rapport har undersökt förutsättningarna för en frivillig, ej ackrediterad, certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker. Tanken är att resultaten ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram.


2017-04-11
Förstudierapport – Optimala kyltemperaturer
Ett sätt att minska matsvinnet kan vara att sänka temperaturen i kylkedjan så att temperaturerna blir optimala. Förstudien har utrett och belyst vilka konsekvenser det skulle kunna medföra i rapporten Optimala kyltemperaturer i Sveriges livsmedelsbutiker.


2016-04-29
Förstudierapport – Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

Denna förstudie och rapport visar att energieffektivisering inte behöver vara dyrt – mycket kan göras snabbt och till en låg kostnad. Energieffektiviseringsprocessen kan delas upp i tre steg.


2015-06-09
Förstudierapport – Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler
Att få ner den totala kostnaden för energi är en viktig fråga för alla livsmedelsbutiker. I denna förstudie har man tittat på olika alternativ för egen energiproduktion för olika typer av butiker samt tittat på lönsamheten för dessa alternativ.


2015-06-08
Förstudierapport – Energiåtervinning av smutsig luft
Stora mängder energi försvinner i smutsig frånluft från storkök. Energibesparingen i storkök, där många energikrävande apparater samsas på en begränsad yta, kan vara i storleksordning 500 kWh per m2 och år.


2015-06-05
Förstudierapport – Plug-in jämfört med central kylanläggning
Tydlig definition av hybriddiskar (vilket varit nödvändigt då alla inom livsmedelsbranschen inte känner till att det idag finns modernare plugindiskar än tidigare). Förutsättningarna för inköp av kyldiskar, fördelar och nackdelar med pluginlösningar diskuteras och sammanfattas i rapporten.


2015-06-02
Förstudierapport – Val av filter för ventilationssystem i butik
Rapporten visar bland annat att filterklassen F7 eller M5 inte påverkar partikelhalterna nämnvärt i butiken. Lägre filterklass ger en minskad elenergianvändning, som uppförstorat skulle kunna motsvara ca 45 GWh el i Sverige.


2015-02-25
Förstudierapport – Konceptbutiken som närmar sig noll
Rapporten visar bland annat lämpliga lågenergipaketlösningar för befintliga butiker, vilka minskar andelen köpt elenergi.


2014-06-04
Förstudierapport – Teknikupphandling
Har du en plugin-kyldisk? BeLivs har identifierat den som en lämplig produktgrupp för en tilltänkt teknikupphandling.


2014-06-03
Förstudierapport – Processystem för värme och kyla i storkök
Drömmer du som driver och äger storkök om att minska mängden köpt energi?


2014-05-14
Förstudierapport – Incitamentbaserade hyresavtal livsmedelslokal / fastighetsägare
Använd spillvärme från kylsystemet till att värma lokaler eller varmvatten. Vem får del av besparingen och betalar för installationen?

Rapporten tar i huvudsak upp tekniska förutsättningar och besvarar inte alla frågeställningar som berör ekonomi och avtal. Det är viktigt att fortsatta arbeten prioriteras för att nå fram med mera underlag och lämpliga avtal som passar denna verksamhet.


2013-07-01
Förstudierapport – Avfuktning av luft i butiker
Att utrusta dina kyldiskar med dörrar och lock är smart – Du gör energibesparingar.


2013-07-01
Förstudierapport – Innovativ butik
Energieffektivisering uppnås genom program för beräkningar av förändringar i kylsystemen.


2013-07-01
Förstudierapport – Energieffektiv ventilation i butiker
Stor energibesparingspotential i att använda ventilationssystem med återluft i butiken.


2013-07-01
Förstudierapport – Onlinemätningar i butiker
Butiksägare vill sänka sina energikostnader och intresset för mätsystem ökar. Men vilka krav ska verksamheten ställa? En kravspecifikation tas fram för ökad kunskap.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php