Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök

Syfte

Målet med projektet är att visa på besparingspotentialen för energianvändning samt demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i professionella kök.

Energianvändningen är hög i professionella kök och det finns en önskan att minska mängden köpt energi. Detta kan t.ex. möjliggöras om energisystemen för livsmedelskyla, värme, kyla och ventilation samverkade i större utsträckning än vad de gör idag. För att kunna genomföra rätt energisparande åtgärder behövs mer kunskap om energiflödena i köken, innefattande mängd energi, effekttoppar och när de infinner sig i tid. Första steget i projektet är en kartläggning av detta och därefter kan olika åtgärdspaket sättas samman. För de föreslagen åtgärd kommer en uppskattad kostnad för implementering att tas fram. Målet med projektet är att ta fram riktlinjer för lämpliga energieffektiviserande åtgärder för befintliga och nybyggda kök och att verifiera dessa med mätningar. Projektets resultat ska sedan kunna användas som ett gott exempel och visas för andra liknande kök.

Mätningar, analys och demonstrationer utförs i två olika kök, ett från respektive deltagare i projektet: IKEA och MAX hamburgerrestauranger. Inom projektet ska eventuella barriärer som hindrar energieffektiviserande åtgärder i köken att identifieras för att ge ytterligare incitament till ökad energieffektivisering.

Förväntade resultat

PRELIMINÄRA SLUTSATSER BASERADE PÅ PROJEKTETS RESULTAT HITTILLS

Max Hamburgerrestauranger
  • Energiflödena på Max Hamburgerrestauranger skiljer sig från vad man har sett i liknade studier från andra professionella kök.
  • På Max Hamburgerrestauranger står traditionellt stora energiförbrukare som ventilation, livsmedelskyla och vattenvärmning för en förhållandevis liten andel av energianvändningen. I stället är det elanvändningen kopplat till ett antal olika apparater för beredning av mat och dryck som tillsamman står för en stor del av elanvändningen.
  • Grillarna står för den enskilt största delen av elförbrukningen i köket, ca en fjärdedel av restaurangens hela energianvändning används av grillarna. Det är därför viktigt att se till att grillarna inte är i drift mer än nödvändigt.
  • Elanvändningen kopplad till kyl och frysrum utgör en förhållandevis lite del av den totala elanvändningen. Förbättringar här får därför lite påverkan på den totala elanvändningen. Däremot behöver systemen anpassas för den kommande F-gasförordningen.
IKEA
  • Energiförbrukningen på IKEA ser mer traditionell ut om man jämför med tidigare utförda studier. Livsmedelskyla, ventilation och diskmaskin står för en stor andel av energiförbrukningen.
  • Kylsystemet går att effektivisera, exakt vilka åtgärder som ska genomföras håller på att analyseras. Beslutet blir en avvägning mellan investeringskostnader och besparingspotentialen.
  • Kylsystemet behöver också anpassas till F-gasförordningen.

DELTAGARE

Projektet drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med IKEA Fastigheter, Max Hamburgerrestauranger och BELIVS.

FINANSIÄRER

Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php