Projektrapporter

2019-02-04
Projektrapport – Att utesluta onödig kyla
I detta projekt har några varor som kyls i onödan identifierats, ägg, dricka (PET 0,5 l) och snus, för att ta reda på hur mycket energi som går åt till att kyla dem.


2017-11-24
Projektrapport –Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet
Detta projekt har visat att relativt stora kostnadsbesparingar kan göras både avseende drift och underhåll (kostnader för driftel till fläktar och kostnader för filter).


2017-10-31
Projektrapport – Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang
Rapporten visar att energiflödena på Max Hamburgerrestaurang skiljer sig från mätningar i tidigare publika studier av professionella kök. I stället är det elanvändningen kopplat till ett antal olika apparater för beredning av mat och dryck som tillsamman står för en stor del av elanvändningen – ca en fjärdedel av restaurangens hela energianvändning används av grillarna. Totalt har nio energibesparande åtgärder analyserats i projektet.


2017-10-31
Projektrapport – Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Restaurangkök
Projektet har kartlagt energiflödena i en IKEA-restaurang för att identifiera möjliga besparingsåtgärder och demonstrerat exempel på energibesparande åtgärder tillsammans med kostnadskalkyler. Sex renoveringsalternativ för kylsystemet har tagits fram och analyserats i projektet. Totalt har sex energibesparande åtgärder analyserats i projektet.


2016-05-09
Projektrapport – Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker
Rapporten innehåller beslutsunderlag för livsmedelsbutiker med R404A-baserade fryssystem i form av investeringskostnad och driftskostnad för några olika typer av fryssystem med andra köldmedier än R404.


2016-04-28
Projektrapport – Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas
Rapporten beskriver bland annat hur man tillsammans med berörda myndigheter tagit fram en ny kylnorm för aggregat med brandfarliga köldmedier så att installatörer, serviceföretag, tillverkare med flera ska veta vad som gäller.


2015-02-25
Projektrapport – Dörrar på kyldiskar för minskad energianvändning och bättre inneklimat
Rapporten (reviderad 2015-03-16) visar bland annat att kyleffektbehovet i kyldiskarna minskade med ca 41 % efter att dörrar installerades.


2014-09-05
Projektrapport – Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik
Rapporten visar bland annat att mängden inköpt fjärrvärme halverades under mätperioden jämfört med samma period förgående år.


2014-06-10
Projektrapport – Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning
Butikspersonalens brist på tid ställer krav på energiuppföljningssystem. Detta projekt har också tagit fram nyckeltal för olika mätområden i butiken.


2014-06-05
Projektrapport – Energieffektivare ventilation i butiker – återluft
Rapporten visar en stor besparingspotential i livmedelsbutiker genom att använda återluft. Rapporten ska vara möjlig att använda både vid upphandling (se beställningsmanual) och under drift (se checklista).


2014-03-12
Projektrapport – Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik 
Rapporten visar bland annat att mjölkrummets kylbehov minskade med hela 60 % och att hela kylsystemets behov minskade med 50 %.


2013-10-07
Projektrapport – Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler
Lagringstemperaturen är avgörande för kvaliteten på varan. Livsmedelsbutiker önskar stöd att säkerställa rätt temperatur i kyl- och frysdiskar.


2013-07-04
Projektrapport – LED konvertering för kyl- och frysmöbler
Byte till LED-ljuskälla i kyl- och frysmöbler ger energibesparingar.


2013-07-01
Rapport – Småskalig biogasanläggning vid stora livsmedelsbutiker
Ekonomiska vinster att lämna matavfall till rötningsanläggning.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php