Etikettarkiv: energieffektivisering

HARRY SWARTZ: Vikten av att skapa relevanta energiöverenskommelser

Harry Swartz  HARRY SWARTZ

Att endast ändra eller förbättra ett energisystem för en butikslokal, där butikslokalen har full rådighet över de installationer som berörs, är projekt som administrativt sett är enkla att genomföra. Om det däremot handlar om gemensamma installationssystem där rådigheten delas mellan fastighetsägare och hyresgäst så är det oftast ett mycket mer komplext och svårt projekt att ro i hamn både tekniskt och administrativt. Oftast innebär det då åtgärder som bägge parterna måste vara med i och då krävs det incitament för bägge parter om det skall bli ett lyckat projekt på såväl kort som lång sikt.

Bildkälla: COOP Fastigheter

Energieffektivisering i butikslokaler initieras ofta av att något specifikt behöver åtgärdas, justeras eller ses över såsom till exempel driftproblem, kostnader eller myndighetskrav. Vissa energieffektiviseringsåtgärder är synliga och ger konkret förändring, exempelvis dörrar för kylmöbler och lock på frysmöbler, medan vissa åtgärder i sig inte tillför någon ny funktionalitet i ett tekniskt system för användarna. Till exempel så blir det inte varmare i lokalen efter en energieffektivisering av butikens energisystem, men däremot så går det åt mindre energi till att värma upp lokalen. Problemet med att det inte blir något visuellt märkbart resultat i lokalerna (bortsett från en lägre kostnad för energi!) innebär att det oftast krävs ett genuint intresse för energieffektiviseringsfrågor för att delta i energieffektiviseringsprojekt om detta inte är en prioriterad aktivitet eller en del av ens dagliga arbetsuppgifter. För det är ju så att om man ska skapa en relevant energiöverenskommelse så krävs det mycket engagemang av både hyresgäst och fastighetsägare. Det är viktigt att parterna ser en ekonomisk vinst och/eller att projektet löser ett specifikt problem.

Hur skapar man då en bra relation mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende energieffektivisering? För att det ska fungera friktionsfritt krävs en överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäst, men det är också oerhört viktigt med en god kommunikation. Det bästa är att ha en kontinuerlig kontakt, till exempel genom att implementera ett ”Grönt Hyresavtal”. Ett exempel är Fastighetsägarnas standardmall för ett Grönt Hyresavtal. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Genom att använda sig av den här typen av avtal så är förutsättningarna för en kontinuerlig kommunikation god, då fastighetsägare och hyresgäst träffas enligt ett i förväg bestämt schema och med en fastlagd dagordning.

Jag kan verkligen rekommendera att innan man gör en energieffektivisering (exempelvis konvertering av uppvärmningssystem) med fokus på den tillförda energin till fastigheten, bör man genomföra en energikartläggning som innefattar både fastighetsägarens och hyresgästens installationer samt de energi- och miljövinster samordningen mellan systemen kan innebära. För att påskynda och effektivisera energisparprojekt inom butiksledet behöver även utbildningar gällande de specifika förutsättningar som gäller för butikslokaler utvecklas.

Läs mer om Grönt Hyresavtal här: www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

PONTUS CERIN: BELIVS innovationskluster

Pontus Cerin  PONTUS CERIN

Som Energimyndighetens handläggare för BELIVS innovationskluster är jag mycket imponerad över det stora intresse det finns kring energieffektivisering och resurssmarta lösningar inom området livsmedelslokaler, vilket tydligt visade sig vid klustrets första informationsmöte, seminarium och projektutvecklingsmöte den 9 och 10 februari. Båda dagarna var mycket inspirerande och givande och de många diskussioner som fördes visade verkligen på ett stort engagemang från livsmedelsbranschen. Dels via tidigare medlemmar, men också via nya medlemmar och aktörer som är nyfikna av att ta del av den kunskap och de utmaningar som finns inom området och även bidra med andra perspektiv och sin kunskap. En av våra nya medlemmar visar att energibolag har stort intresse av livsmedelsbranschen och ser hela branschen som nyttiga aktörer att arbeta vidare med.

Vad det gäller energieffektivisering är det också viktigt att fundera över vilka lösningar som ger mest för pengarna. Ibland kanske det är bättre att hitta bra anpassade lösningar i närområdet – hos grannen, i affärskomplexet, stadsdelen etc. – på hur man kan sälja den värdefulla energi som livsmedelslokalen levererar, istället för att bara satsa på ren energieffektivisering i livsmedelslokalen. I det stora hela handlar det ju om att hitta resurssmarta lösningar som gör att energianvändningen minskar i stort – och inte alltid ”bara” i livsmedelslokalens fastighet. Det innebär att man kan komma behöva se över nya och bra affärslösningar som gynnar fler parter.

Seminariet kring ”Remote and Plug-in cabinets” inom temat ”Plug in-möbler” visade också på vikten av att förstå olika perspektiv när man tittar på energieffektivisering. Beställaren har ett perspektiv och leverantören kan ha ett annat och så behöver man även ta hänsyn till utvecklingen av krav och regler från EU och nationell nivå. BELIVS innovationskluster har skapat ett bra tillfälle där olika parter kunde mötas och diskutera för att tillsammans förstå varandras utmaningar. En gemensam ömsesidig bild gör det lättare att tillsammans hitta innovativa lösningar som fungerar för de olika perspektiven och aktörerna.

Under dessa dagar framkom också en tydlig önskan om projekt som inkluderar exempelvis lagerhållning, restauranger och bagerier inom området livsmedelslokaler för att ta ett större och tydligare grepp gällande hantering av livsmedel. Att antalet aktörer i innovationsklustret ökar tyder på att branschen verkligen tycker att BELIVS gör nytta och har en stor inverkan. Det är värdefullt att ta del av varandras perspektiv och erfarenheter – både positiva och negativa – från vardagen. Detta leder till att man bygger på den befintliga kunskapen till en större och mer utvecklad gemensam kunskap inom området. Genom samverkan gör vi större inverkan!

Nu ser jag fram emot effekterna av de positiva konkreta idéerna som kom fram under projektutvecklingsmötet vid seminariet. Extra intressant är att det verkar vara flera aktörer som möttes och hittade nya samarbetsförhållanden tack vare BELIVS. Det är ju så ett innovationskluster och nätverk ska fungera!