Workshop om energieffektiva lokaler där livsmedel hanteras


Den 30 augusti bjöd Energimyndigheten tillsammans med Belok och BELIVS in till en workshop en workshop för att utveckla framtidens lösningar av lokaler där livsmedel på något sätt hanteras.

Workshopen riktade sig till aktörer som har koppling till frågor kring energieffektivisering i lokaler där livsmedel hanteras och möjliga projektsamarbeten genererades. Arrangörerna efterlyser samverkan med fler aktörer och kommer att fortsätta att arbeta med dessa projektidéer.

Workshopen inleddes med att Dag Lundblad presenterade syfte med workshopen och informerade om kommande utlysningar i Energimyndighetens forskningsprogram och sedan följde presentationer av Belok, BELIVS och EENet.

Belok och BELIVS hade, innan workshopen, identifierat fem områden som i nuläget är intressanta att samverka inom:

 • Drift och Underhåll
 • Lager och E-handel
 • Utbildning och Informationsspridning
 • Visualisering och Beteende
 • Energiöverenskommelser och Samverkan

Med dessa områden samt önskemål från deltagarna delades deltagarna in i tre grupper för att diskutera möjliga samverkansprojekt.

 • Drift och samverkan
 • Visualisering & Beteende, Utbildning & Informationsspridning
 •  F-gasförordning & Energieffektivisering

Grupperna kom fram till följande idéer:


Grupp A
Drift och samverkan
Kontaktperson: Pia Tiljander, pia.tiljander@ri.se

Projekttitel: UTBILDNING
Bakgrund: Brist på helhetsförståelse hos och fastighetsägare/ansvarig och hyresgäst.
Motivering: Utbildningen ska vara målgruppsanpassad. Fastighetsägare, butiksägare och köksansvariga behöver förstå nyttan med drift och underhåll. Indikatorer på att åtgärder behövs samt checklistor ska tas fram.
Mål: Fler energieffektiva lokaler. Väckas intresse för investeringar och drift och underhåll.
Genomförande: Anordna Studiebesök. Sprida kunskap via E-Learning, Youtube och tryckmaterial. OBS ej traditionella kurser där man blir matad med information.
Förväntat resultat: Fler genomför energieffektiviseringsåtgärder.

Projekttitel: Goda exempel och Demonstrationsobjekt
(Teknik och beteende)
Bakgrund: Fler vågar satsa på åtgärder om det går att visa bra teknik finns och är tillgänglig och att ett energismart beteende kan spara både energi och pengar.
Motivering: Det finns mycket kunskap och många goda exempel men informationen kommer inte alltid ut till butiker och kök. Goda exempel måste spridas och demonstrationsprojekt behövs.
Mål: Fler energieffektiva lokaler. Väckas intresse för investeringar och drift och underhåll.
Genomförande: Projektet sammanställer goda exempel. Syntesarbete. Informationsspridningen sker i samarbete med andra nätverk som energimyndigheten finansierarar. Demonstrationsexempel utförs i butiker och kök.
Förväntat resultat: Fler genomför energieffektiviseringsåtgärder.

Projekttitel: AVTALSMODELLER FÖR KYLA I LIVSMEDELSBUTIKER (Gröna Avtal)
Bakgrund: Avtal behövs för att både hyresgäst och hyresvärd ska dra nytta av energieffektiviseringsåtgärder.
Motivering: Hitta vägar för att undanröja hinder
Mål: Fler energieffektiva lokaler.
Genomförande: Utvecklas med resultat från pågående förstudie som grund.
Förväntat resultat: Fler genomför energieffektiviseringsåtgärder.

Projekttitel: INFORMATIONSSPRIDNING TILL FLER BUTIKSKEDJOR (Förstudie)
Bakgrund: Energimyndigheten finansierar nätverk som arbetar med SMF. Här ingår ICA som är en organisation som består av SMF. De andra butikskedjorna som har representanter i BELIVS beställargrupp (COOP, BERGENDAHLS, AXFOOD) är inte organiserade som SMF och det blir därför svårt att nå ut med information till dessa. De får heller inte ta del av medel för energikartläggningar från Energimyndigheten.
Motivering: Vi behöver nå ut med information till butiker i fler kedjor och undersöka möjligheten att ge medel för energieffektiviseringåtgärder.
Mål: Fler energieffektiva lokaler.
Genomförande: Kartlägga de möjligheter som finns för finansiering.
Förväntat resultat: Fler genomför energieffektiviseringsåtgärder.
Övrigt: Gemensamma inspel till angående utlysningstexter och prioriterade områden.


Grupp B
Visualisering & Beteende, Utbildning & Informationsspridning
Kontaktperson: Ulla Linberg, RISE, ulla.lindberg@ri.se

Projekttitel: Den energikloka livsmedelslokalen – Tävling
Bakgrund: Vi söker butiker som har genomfört större förändringar på tekniska installationer det senaste året, d.v.s. konverterat enligt gällande F-gasförordning och gjort energieffektivisering. Krav på butiken är bl.a.: att det finns olika rutiner och mätningar som kan följas upp (debiteringar för värme, el m.m.), såsom:

 • Energikartläggning utförd
 • Rutiner för D&U
 • Rutiner för logistik

Motivering: Fastighetens installationer ska optimeras (dvs vi ser på energibalansen för butiken) för att erhålla ett energieffektivt system. Olika organisatoriska bitar kan vara nödvändiga att ta hänsyn till

 • Butiksägare och personal
 • Entreprenör

Mål: Energieffektivisering. Erhålla större förståelse och ansvarstagande. Ändra beteende bl.a. genom mätning och visualisering.
Genomförande: Anordna tävling. Kriteriedokument ska tas fram. BELIVS Beställargrupp utgör betygsnämnd. Tävlingen kan vara indelad i olika klasser. Engagemang ska skapas genom att utveckla lösningar och visualisering.
Förväntat resultat: Uppmätta och visualiserade tekniska och icke tekniska förändringar/beteenden som visar på uppnådd energieffektivisering.

Nytta:

 • Bra exempel
 • Goda ambassadörer
 • Engagemang
 • Större spridning
 • Mervärde: Bra beteende/förlänger livslängd.

Övrigt: Intressant att veta vad som pågår inom digitalisering
Utlysningar: Ett parallellt arbete påbörjas, efter det att data insamlats, med att bjuda in olika aktörer som jobbar med design och tekniska applikationer. Syftet med att bjuda in dem är att de skall erbjuda lösningar för visualiseringar.


Grupp C
F-gasförordning & Energieffektivisering

Projekttitlar:

 • Informera företagsledningarna för livsmedelskedjorna om F-gasförordningen och möjligheter till att utföra energieffektiviseringsåtgärder i samband med ombyggnad/konvertering
 • Anordna seminarier för mindre livsmedelshandlare där F-gasförordningen och möjligheter till att utföra energieffektiviseringsåtgärder i samband med ombyggnad/konvertering diskuteras
 • Sammanställa och föra statistik över goda exempel på livsmedelsbutiker där energieffektiviseringsåtgärder utförts
 • Informera mindre livsmedelsföretag som tillverkar kyld färdigmat om F-gasförordningen och möjligheter till att utföra energieffektiviseringsåtgärder i samband med ombyggnad/konvertering
 • Uppföra och utvärdera demonstrationsanläggningar med olika tekniska lösningar, Fokus ska ligga på små livsmedelsbutiker

Nytta:

 • Fler får information
 • Fler gör åtgärder
 • Fler följer lagen
 • Fler energieffektiviserar
 • Lägre växthuseffekt och klimatpåverkan.

Fler projektidéer:

 • Demo av BAT CO2 för en mindre butik någonstans NÄRA/Supermarket Butiken ligger på Gotland i Roma och brann i våras. Tidigare har man värmt med el vilket även det bör bli en del av projektet att åtgärda. Tidsmässigt är det troligen bråttom.
 • Jämförelse mellan NH3 och CO2 till en industrianläggning. I bästa fall kan man dra det som väljs till en demo. Intresse finns från tillverkare och leverantörer. Orsaken till intresset är att CO2 förespråkare har fångar mycket intresse men fortfarande är det mest ekonomiska köldmediet här troligen NH3. Dock måste moderna anläggningar sträva mot betydligt mindre fyllning än de idag existerande. Hur projektet skall utformas är öppet för diskussion. Deltagare bör vara från alla intressentkategorier.
 • I diskussionen med handlaren på Gotland kom det fram att elnätet är betydligt mer utsatt för längre avbrott än i resten av Sverige. Dessutom är uppvärmning utom i Visby baserad på lokal värmekälla troligen el oftast. Hela Gotland är mer beroende av sänkning och effektivisering av elförbrukning. En möjlig ide är då att sänka elförbrukningen i alla Gotlands livsmedelsbutiker i något samordnat projekt.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php