Följ våra bloggares personliga tankar, berättelser och betraktelser om energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Vi ber er observera att respektive bloggare representerar sina egna åsikter.

HARRY SWARTZ: Vikten av att skapa relevanta energiöverenskommelser

Harry Swartz  HARRY SWARTZ

Att endast ändra eller förbättra ett energisystem för en butikslokal, där butikslokalen har full rådighet över de installationer som berörs, är projekt som administrativt sett är enkla att genomföra. Om det däremot handlar om gemensamma installationssystem där rådigheten delas mellan fastighetsägare och hyresgäst så är det oftast ett mycket mer komplext och svårt projekt att ro i hamn både tekniskt och administrativt. Oftast innebär det då åtgärder som bägge parterna måste vara med i och då krävs det incitament för bägge parter om det skall bli ett lyckat projekt på såväl kort som lång sikt.

Bildkälla: COOP Fastigheter

Energieffektivisering i butikslokaler initieras ofta av att något specifikt behöver åtgärdas, justeras eller ses över såsom till exempel driftproblem, kostnader eller myndighetskrav. Vissa energieffektiviseringsåtgärder är synliga och ger konkret förändring, exempelvis dörrar för kylmöbler och lock på frysmöbler, medan vissa åtgärder i sig inte tillför någon ny funktionalitet i ett tekniskt system för användarna. Till exempel så blir det inte varmare i lokalen efter en energieffektivisering av butikens energisystem, men däremot så går det åt mindre energi till att värma upp lokalen. Problemet med att det inte blir något visuellt märkbart resultat i lokalerna (bortsett från en lägre kostnad för energi!) innebär att det oftast krävs ett genuint intresse för energieffektiviseringsfrågor för att delta i energieffektiviseringsprojekt om detta inte är en prioriterad aktivitet eller en del av ens dagliga arbetsuppgifter. För det är ju så att om man ska skapa en relevant energiöverenskommelse så krävs det mycket engagemang av både hyresgäst och fastighetsägare. Det är viktigt att parterna ser en ekonomisk vinst och/eller att projektet löser ett specifikt problem.

Hur skapar man då en bra relation mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende energieffektivisering? För att det ska fungera friktionsfritt krävs en överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäst, men det är också oerhört viktigt med en god kommunikation. Det bästa är att ha en kontinuerlig kontakt, till exempel genom att implementera ett ”Grönt Hyresavtal”. Ett exempel är Fastighetsägarnas standardmall för ett Grönt Hyresavtal. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Genom att använda sig av den här typen av avtal så är förutsättningarna för en kontinuerlig kommunikation god, då fastighetsägare och hyresgäst träffas enligt ett i förväg bestämt schema och med en fastlagd dagordning.

Jag kan verkligen rekommendera att innan man gör en energieffektivisering (exempelvis konvertering av uppvärmningssystem) med fokus på den tillförda energin till fastigheten, bör man genomföra en energikartläggning som innefattar både fastighetsägarens och hyresgästens installationer samt de energi- och miljövinster samordningen mellan systemen kan innebära. För att påskynda och effektivisera energisparprojekt inom butiksledet behöver även utbildningar gällande de specifika förutsättningar som gäller för butikslokaler utvecklas.

Läs mer om Grönt Hyresavtal här: www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

PONTUS CERIN: BELIVS innovationskluster

Pontus Cerin  PONTUS CERIN

Som Energimyndighetens handläggare för BELIVS innovationskluster är jag mycket imponerad över det stora intresse det finns kring energieffektivisering och resurssmarta lösningar inom området livsmedelslokaler, vilket tydligt visade sig vid klustrets första informationsmöte, seminarium och projektutvecklingsmöte den 9 och 10 februari. Båda dagarna var mycket inspirerande och givande och de många diskussioner som fördes visade verkligen på ett stort engagemang från livsmedelsbranschen. Dels via tidigare medlemmar, men också via nya medlemmar och aktörer som är nyfikna av att ta del av den kunskap och de utmaningar som finns inom området och även bidra med andra perspektiv och sin kunskap. En av våra nya medlemmar visar att energibolag har stort intresse av livsmedelsbranschen och ser hela branschen som nyttiga aktörer att arbeta vidare med.

Vad det gäller energieffektivisering är det också viktigt att fundera över vilka lösningar som ger mest för pengarna. Ibland kanske det är bättre att hitta bra anpassade lösningar i närområdet – hos grannen, i affärskomplexet, stadsdelen etc. – på hur man kan sälja den värdefulla energi som livsmedelslokalen levererar, istället för att bara satsa på ren energieffektivisering i livsmedelslokalen. I det stora hela handlar det ju om att hitta resurssmarta lösningar som gör att energianvändningen minskar i stort – och inte alltid ”bara” i livsmedelslokalens fastighet. Det innebär att man kan komma behöva se över nya och bra affärslösningar som gynnar fler parter.

Seminariet kring ”Remote and Plug-in cabinets” inom temat ”Plug in-möbler” visade också på vikten av att förstå olika perspektiv när man tittar på energieffektivisering. Beställaren har ett perspektiv och leverantören kan ha ett annat och så behöver man även ta hänsyn till utvecklingen av krav och regler från EU och nationell nivå. BELIVS innovationskluster har skapat ett bra tillfälle där olika parter kunde mötas och diskutera för att tillsammans förstå varandras utmaningar. En gemensam ömsesidig bild gör det lättare att tillsammans hitta innovativa lösningar som fungerar för de olika perspektiven och aktörerna.

Under dessa dagar framkom också en tydlig önskan om projekt som inkluderar exempelvis lagerhållning, restauranger och bagerier inom området livsmedelslokaler för att ta ett större och tydligare grepp gällande hantering av livsmedel. Att antalet aktörer i innovationsklustret ökar tyder på att branschen verkligen tycker att BELIVS gör nytta och har en stor inverkan. Det är värdefullt att ta del av varandras perspektiv och erfarenheter – både positiva och negativa – från vardagen. Detta leder till att man bygger på den befintliga kunskapen till en större och mer utvecklad gemensam kunskap inom området. Genom samverkan gör vi större inverkan!

Nu ser jag fram emot effekterna av de positiva konkreta idéerna som kom fram under projektutvecklingsmötet vid seminariet. Extra intressant är att det verkar vara flera aktörer som möttes och hittade nya samarbetsförhållanden tack vare BELIVS. Det är ju så ett innovationskluster och nätverk ska fungera!

PÄIVI LEHTIKANGAS: Nu vid starten, på väg mot målet!

Pontus Cerin  PÄIVI LEHTIKANGAS

Livsmedelsbutiker är ju en väldigt homogen målgrupp att jobba med. Så trodde jag när jag för några år sedan startade mitt första butiksprojekt med syfte att hjälpa butikerna med energieffektivisering – En klok handlare hette projektet. Det är kylar och frysar, lite belysning och ventilation. Thats it. Snabbt förstod jag förstås att varje butik är en stark individ med sina egna förutsättningar. Faktorer som spelar in är till exempel var butiken ligger, vilket kundunderlag butiken har, vilken typ av handlare och personal, hur gammal utrustning är, vilka armaturer, vilket uppvärmningssystem. Ja, det finns många faktorer som påverkar hur butiken lyckas energieffektivisera.

Ja, det är energieffektivisering som även det nu aktuella projektet ”Den energikloka livsmedelsbutiken” handlar om. Den är en webbaserad utbildning för livsmedelsbutiker. Mina erfarenheter med olika typer av företag säger att det finns en lust att lära sig nya saker och man vill ju givetvis förbättra det ekonomiska resultatet. Men det finns ofta en tidsbrist som gör att andra åtgärder än de som leder till energibesparingar måste prioriteras. Webbaserad utbildning är därför en utomordentlig lösning på problemet när man effektivt vill nå en målgrupp med samma information. Personalen kan utbilda sig tillsammans i en grupp eller till och med hemma borta från butiksstressen.

Ibland kan energifrågorna upplevas lite svåra att förstå. Vår ambition med webbutbildningen är att förenkla frågorna så att alla kan känna sig berörda och dessutom känner att de har möjlighet att göra något. Även den minsta lilla åtgärd leder framåt. Vi vet att alla butiker har besparingspotential och det är helt normalt att en butik kan spara 20 procent utan att behöva göra några större investeringar. Vi vet också att det är väldigt mycket svårare att öka butikens försäljning så mycket att vinsten blir motsvarande den summa pengar man kan spara genom enkla energisparåtgärder.

Jag hoppas verkligen att alla som går igenom utbildningen blir inspirerade och även kan inspirera andra. Jag hoppas att varenda butiksmedarbetare i hela landet tar del av utbildningen och lär sig spara energi för sin butik och på köpet få många andra positiva effekter. Jag hoppas givetvis också att butikerna genom att delta tävlingen ”Årets energieffektivaste butik” vill visa att de aktivt arbetar med denna lokalt och globalt viktiga fråga.

Avslutningsvis vill jag bara citera utbildningens butiksguide Anja genom att säga: ”Nu kör vi igång tycker jag!”.

PONTUS CERIN: BeLivs – ett nätverk som gör nytta i verkligheten

Pontus Cerin  PONTUS CERIN

Som programansvarig på Energimyndigheten är jag med och ser till att energieffektiviseringar genomförs och demonstreras genom verkliga exempel under verkliga förhållanden inom BeLivs. Energimyndigheten vill genom sitt engagemang i BeLivs bidra till att skapa en plattform för energieffektivisering av livsmedelslokaler. En plattform – där man samlar tvärvetenskapliga resurser och kunskaper – som kan fungera som en katalysator för att få igång fler och fler aktörer inom området. Energimyndigheten ordnar också med medel för att få igång projekt inom BeLivs och kan på så sätt främja utvecklingen.

BeLivs är ett viktigt nätverk för att nå energieffektivisering med hjälp av den kunskap som redan finns inom branschen. Nätverket och mötesplatsen BeLivs gör att folk som jobbar inom branschen har möjlighet att träffa varandra och kan utbyta positiva och negativa erfarenheter. Att kunna ta del av varandras erfarenheter från vardagen leder till att man utökar den befintliga kunskapen till en större och mer utvecklad gemensam kunskap – som sedan kan förmedlas vidare till andra utanför nätverket.

Projekten inom BeLivs gör också att man kan visa exempel på att kunskap och teorier fungerar under verkliga förhållanden och att andra inom samma bransch lyckas, vilket kan ge stor inspiration och argumentation att ta med sig in i sin egen organisation.

Förhoppningen är att vi tillsammans inom BeLivs kan utveckla ny teknik och nydanande systemlösningar och att vi lyckas så bra med informationsspridningen så att fler och fler fastighetsägare och butiker blir mer och mer kunniga och kompetenta inom området och vågar ta del av det nya. Om fastighetsägare och butiker såväl som restauranger vet mer kan de också ställa större krav på sina beställningar av specialisterna inom detta komplexa område. Verkliga demonstrationsexempel under verkliga förhållanden är alltid en utmärkt vägledning till att ta nya steg till ytterligare energieffektivisering och optimering.

Jag ser fram emot BeLivs-effekten!

 

ULLA LINDBERG: Tankar från Almedalen

Ulla Lindberg   ULLA LINDBERG

Efter en riktigt härlig och solig semester är det nu dags att göra några korta reflektioner från mina två dagar under Almedalsveckan i Visby. Almedalsveckan slog i år rekord med över 3500 evenemang och mer än 30 000 besökare.

Det var mitt första besök och jag är glad att jag hade planerat vilka evenemang jag skulle besöka. Almedalsveckan är verkligen intensiv och full av intryck ‒ och trots min planering kändes det ändå ungefär som att sticka in huvudet i en tombola full av idéer, tankar, åsikter och diskussioner. Intresseväckande! Och inspirerande!
En tydlig trendspaning som jag uppmärksammade är vikten av socialt ansvarstagande samt att man generellt efterfrågar behov av kunskap och tydliga förebilder ‒ både nationellt och internationellt.

Mitt fokus i Visby var de evenemang som rörde områdena hållbarhet, energieffektivisering och minskat matsvinn. Dagarna var verkligen späckade från tidig morgon till sen kväll med intressanta seminarier, workshops, mingel och möten som verkligen gav bra tillfällen att knyta kontakter.

Ett mycket intressant möte var just med europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt ‒ som med sitt oerhörda engagemang verkligen brinner för att minska matsvinnet. Henne har jag även träffat tidigare i och med att jag är engagerad i nätverket SaMMa (Samverkansgruppen för minskat matavfall) som jobbar med minskat matsvinn. Anna Maria har många konkreta förslag på åtgärder som presenterats i en rapport till Europaparlamentet. Ett exempel på åtgärd är: Om vi sänker temperaturen till 4 grader i stället för dagens 8 grader i kylkedjan, så håller en liter mjölk nästan två veckor längre.
Ett enkelt sätt att minska matsvinnet, men man bör ju även öka kunskaperna om vilken temperatur man har och hur man kan åstadkomma den på bästa sätt i kylkedjan. Tänk om man dessutom sätter dörrar på kylarna i affären eller använder lite smartare kylteknik, så mycket energi man kan spara. Det har ju våra BeLivs-rapporter tydligt visat!

Indirekt dök också BeLivs helt oväntat upp på seminariet Upphandling av energieffektiva produkter, där upphandlingsjuristen Magnus Josephson bland annat visade hur offentlig sektor kan agera för att få in energieffektiva produkter samtidigt som man följer lagen om offentlig upphandling (LOU). Här pratade man om belysning som är en stor energiförbrukare i butiker. Jag blev glatt överraskad över en BeLivs-rapport (LED konvertering för kyl- och frysmöbler) togs upp som ett gott exempel på hur man kan få nytta av rapporter och fakta på ett objektivt sätt. Synd bara att man inte förstått att det är BeLivs som finansierat rapporten, så BeLivs nämndes tyvärr inte. Här måste vi inom nätverket BeLivs samt projektdeltagarna bli bättre på tydligt peka på att det är vi som ligger bakom med stöttning från Energimyndigheten och industrin ‒ utan att vi för den skull tappar vår objektivitet. Smickrande dock att en projektrapport från BeLivs tas upp och visas som ett gott exempel. Det visar att BeLivs verkligen gör konkret nytta.

PER JONASSON: Kompetensförsörjning nyckeln till fortsatt utveckling

Per Jonasson   PER JONASSON

Är just nu på en konferens kring utveckling och forskning inom kyl- och värmepumpområdet. Många människor deltar från ett stort antal nationer, från öst till väst och nord till syd. Känslan jag får är att bland allt det som presenteras står sig vi svenskar oss väldigt gott. Det mina landsmän har att säga är kloka och intelligenta saker, de vet hur att presentera det och folk lyssnar verkligen intresserat. Vi är bra, på gränsen till bäst – något att vara stolta över.

Men, mitt i allt detta positiva får jag en liten oroskänsla och en fundering kommer upp gång på gång när jag sitter och lyssnar ”Vilka ska se till att alla dessa goda idéer fortsätter att utvecklas?”

Sverige har byggt upp en unik position kring konsten att konstruera smarta systemlösningar och att vara sparsam med våra naturresurser. Men som med allt annat är denna kunskap ”färskvara”. Om vi inte fyller på med nya kloka idéer kommer vi successivt tappa mark. Så ”Vilka ska se till att alla dessa goda idéer fortsätter att utvecklas?”

För mig är det helt klart en relevant fråga med tanke på det bristande intresset vi ser för gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar och högskolans civilingenjörsutbildningar.

När sedan en av de allra bästa rekryteringskällorna till vårt segment, Yrkeshögskolan väljer att inte prioritera samhällsbyggnadsområdet där kyl- och värmepumpområdet finns tillsammans med el, ventilation och VVS till förmån för andra områden riskerar problemet bli ännu större.

Missförstå mig inte – jag vill inte på något vis påstå att en VVS-ingenjör är bättre än en spa-terapeut, eller att en utbildning till kyl- och värmepumptekniker är ”viktigare” än en till manusförfattare eller hovslagare. Det jag vill säga är att departement och myndigheter måste inse och förstå värdet av en ökad satsning på samhällsbyggnadsområdet. För inte nog med att i stort sett samtliga som går utbildningar inom detta område får jobb – omedelbart. Det finns även ytterligare en samhällsnyttig dimension genom att dessa tjejer och killar är de som ska se till att vi når alla miljömål som satts upp. Och som om inte det vore nog är det även de som ska se till att hela miljonprogrammets renovering blir genomförd.

När jag pratar med mina medlemsföretag inom kyl- och värmepumpbranschen är ett av de största hoten mot en fortsatt utveckling av företagen just bristen på kompetent personal.

Vi inom kyl- och värmepumpbranschen bedriver sedan en tid tillsammans med våra systerföreningar hård bearbetning av både myndigheter och departement. Det jobbet kommer fortsätta…

Trots allt – förhoppningsfulla hälsningar!


 

ÅSA DOMEIJ: Energieffektivisering ur ekonomisk synvinkel

Per Jonasson   ÅSA DOMEIJ

Klimatfrågan är alltid aktuell, just nu med IPCC:s senaste rapportering (läs gärna Summary for Policymakers eller hela den omfattande rapporten), är det särskilt intressant att diskutera slutsatserna. En av dem är att det är helt nödvändigt att effektivisera användningen av energi om man ska kunna bromsa den pågående klimatförändringen. För olika verksamheter är effektivisering en miljöfråga som på ett sätt är enkel att motivera, eftersom den inte bara är viktig ur miljösynpunkt utan också innebär att man kan sänka kostnader.
Men trots det så genomförs ofta inte de åtgärder som är lönsamma. Jag tror att den viktigaste förklaringen är att energikostnaderna för de flesta verksamheter är små i förhållanden till andra kostnader. Samma problem finns inom företag och offentlig sektor. Inom handeln är givetvis den största kostnaden att köpa in alla de varor som sedan ska säljas. När det gäller offentlig sektor så dominerar personalkostnaderna. De kostnader som är störst har man sedan länge byggt upp kompetens att jobba med.

För att se fördelarna med energieffektivisering också ur ekonomisk synvinkel måste man börja tänka på ett annat sätt. Om man ser till hur mycket man skulle förbättra resultatet med en effektivare energianvändning, istället för att bara se att energikostnaderna är små i förhållande till de totala kostnaderna, blir energieffektivisering väldigt intressant. Ett sådant synsätt kan, i kombination med större miljömedvetande, sätta fart på effektiviseringen inom livsmedelsbranschen rejält. Samtidigt kan man dessutom få bättre butiksmiljöer både för medarbetare och kunder.


 

 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php