Val av luftfilter i butiker

Syfte

VenVilket val av luftfilter man gör kan spara energi. Projektet har genom mätning i fler butiker med annan lokalisering verifierat resultaten från en tidigare BELIVS-förstudie (länk till förstudierapporten). I detta projekt valdes två butiker i Stockholmsregionen ut och dessutom partikelhalter studerades under en längre tid och i fler cykler för filterbyten. I detta projekt har också andra faktorer studerats som kan påverka partikelhalterna i butikerna. Detta gäller främst funktion i och kring butikerna d.v.s. funktion vid exempelvis entréer till butikerna, omgivande trafik samt yttre förhållanden.

Projektet skulle också öka kunskapen hos butiksägarna och deras driftpersonal om hur val av filter påverkar energianvändning och luftkvalitet.

Projektet skulle även öka kunskapen om hur partikelhalter av olika storlekar varierar över tid i livsmedelsbutiker, samt vilka källor och spridningsvägar som gäller.

Resultat

  • BELIVS-rapporten Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet
  • Projekt har visat att påverkan av partiklarna från ventilationsaggregaten har en betydelse för partikelhalten i butiken.
  • Projektet har visat att relativt stora kostnadsbesparingar kan göras både avseende drift och underhåll (kostnader för driftel till fläktar och kostnader för filter).
    • I de aktuella butikerna skulle man i princip kunna använda M5-filter istället för F7-filter – utan att gränsvärdena avseende partiklar i de svenska miljömålen överskrids. Man kan då dra nytta av den minskade elanvändningen för ventilationsaggregaten som det minskade tryckfallet medför.
    • Den minskade elenergianvändningen i detta projekt visar på en besparing på 5-12 % av elanvändningen för fläktdrift beroende av hur systemutformning etc. ser ut. För de studerade butikerna innebär detta totalt ca 6 000 kr/år respektive ca 12 000 kr/år.
  • Den ökade kunskapen hos butiksägarna och deras driftpersonal gör att de kan göra medvetna och genomtänkta val av filterkvalitet utefter de förutsättningar som varje butik har.

Deltagare

Projektet drevs av RISE (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i samarbete med Coop Sverige, Mann+Humme Vokes Air och BELIVS.

Finansiärer

Energimyndigheten, Coop Sverige och Mann+Humme Vokes Air.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php